Leveringsvoorwaarden

Versie 11 maart 2019 / AV nr. 19-0

Artikel 1. Definities

A. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Ruimte in Advies” verstaan: Ruimte in Advies B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 55391109, statutair gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 te (6416 SG) Heerlen.
B. In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan: iedere natuurlijke persoon en/of privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon dan wel ieder samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, welke met Ruimte in Advies een overeenkomst wenst af te sluiten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ruimte in Advies en op alle overeenkomsten welke tussen Ruimte in Advies en een wederpartij tot stand zijn gekomen, alsmede de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
B. Onder iedere overeenkomst bedoeld in het vorige lid van dit artikel zijn in ieder geval begrepen – maar daartoe niet beperkt – het in opdracht begeleiden van bouwprojecten, begeleiden en vervaardigen van producten vanuit de Wro, WABO en gemeentelijke beleidsstukken.
C. het in opdracht verrichten van tijdelijke werkzaamheden in beleidsfuncties op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Milieu en Handhaving alsmede het verzorgen van workshops, cursussen en opleidingen en alle verdere noodzakelijke hieraan aanverwante werkzaamheden in de ruimste zin van het woord, zowel op locatie in zowel binnen- als buitenland, alsook op het eigen zaakadres.
D. De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Ruimte in Advies gesloten overeenkomst in te stemmen.
E. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden aan de zijde van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of opgaven anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
B. De prijsopgave heeft betrekking op de specifiek door Ruimte in Advies omschreven werkzaamheden en diensten.
C. Zonder de toestemming van Ruimte in Advies is het niet toegestaan om aanbiedingen aan derden door te geven of ter inzage te verstrekken.
D. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Ruimte in Advies zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Ruimte in Advies, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
E. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 3 dagen na de verzending door Ruimte in Advies schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
F. Opdrachten worden nooit door Ruimte in Advies geaccepteerd indien zij niet aan alle relevante wet- en regelgeving en andere relevante voorschriften kan voldoen.
G. Tekeningen, ontwerpen, berekeningen en technische omschrijvingen maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Deze bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Ruimte in Advies.

Artikel 4. Wijzigingen in de overeenkomst

A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Ruimte in Advies te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van wederpartij.
B. Ruimte in Advies behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Ruimte in Advies wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Ruimte in Advies geen verantwoordelijkheid.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

A. Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door Ruimte in Advies ongeacht enige andere uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
B. De op Ruimte in Advies rustende verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Ruimte in Advies zal zich inspannen het door de wederpartij gewenste resultaat te bereiken en streven naar een resultaat welke aan de verwachtingen van de wederpartij voldoet. Ruimte in Advies garandeert op geen enkele wijze dat een bepaald resultaat wordt bereikt.
C. Ruimte in Advies voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 6. Informatie- en medewerkingsplicht wederpartij

A. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en/of stukken welke Ruimte in Advies redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig – naar waarheid en zonder fouten – in het bezit komen van Ruimte in Advies. Ruimte in Advies bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan. Tevens verschaft wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
B. Ruimte in Advies heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan. De wederpartij staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens en/of stukken ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
C. Wederpartij is gehouden om de schade te vergoeden die Ruimte in Advies lijdt door vertragingen ingevolge tekortkomingen in de informatie- en medewerkingsplicht door of vanwege de wederpartij.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

A. Ruimte in Advies is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij, indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
B. Indien het meerwerk meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.
C. Indien er sprake is van minderwerk dan wordt aan de wederpartij maximaal 15% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

Artikel 8. Prijzen

A. De door Ruimte in Advies gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW, verschotten, eventuele andere heffingen van overheidswege en zonder aftrek of korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
B. De prijsopgave is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte informatie, tekeningen, gegevens -daaronder begrepen handleidingen en catalogi-, dan wel op de gegevens zoals die door partijen specifiek zijn overeengekomen.
C. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
D. Indien na het sluiten van de overeenkomst de lonen en premies van welke aard dan ook, alsmede belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Ruimte in Advies gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de wederpartij door te berekenen.
E. Indien de sub D bedoelde prijsverhoging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst zal wederpartij het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Ruimte in Advies meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresenteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
F. Het bepaalde in sub E van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Ruimte in Advies op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.

Artikel 9. Facturatie

A. De door de Ruimte in Advies uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van de bestede tijd (vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief) en de gemaakte kosten aan de opdrachtgever (periodiek) in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien geen uurtarief is overeengekomen geldt het gebruikelijke uurtarief van Ruimte in Advies. Bij het aangaan van de overeenkomst kan voor bepaalde werkzaamheden een afwijkende prijsafspraak worden gemaakt, dit zal met name het geval zijn indien voor de uitvoering van een project een projectprijs wordt overeengekomen.
B. De door Ruimte in Advies gemaakte kosten (zoals verzendkosten, koerierskosten, reis- en verblijfskosten, registratiekosten, griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van andere derden zijn voor rekening van de wederpartij en zullen doorgaans apart in rekening worden gebracht.
C. Ruimte in Advies is gerechtigd om van de wederpartij betaling van een voorschot te verlangen alvorens met de overeengekomen werkzaamheden te beginnen dan wel de overeengekomen werkzaamheden voort te zetten en alvorens te leveren of de levering voort te zetten voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Ruimte in Advies is in dier voege in ieder geval gerechtigd om bij grotere opdrachten c.q. leveringen, voorschotbetalingen te verlangen. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met de eerstvolgende factuur dan wel met de einddeclaratie.

Artikel 10. Levering

A. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Ruimte in Advies, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij wederpartij uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
B. De wederpartij is verplicht bestelde, c.q. te leveren zaken en diensten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is de wederpartij alle hierdoor ontstane kosten verschuldigd aan Ruimte in Advies.
C. Ruimte in Advies behoudt zich het recht voor om niet tot levering over te gaan indien zij van de wederpartij nog posten te vorderen heeft van ouder dan 30 dagen.
D. Het is Ruimte in Advies toegestaan te leveren schriftelijke stukken en documenten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Ruimte in Advies bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
E. Ruimte in Advies is bevoegd workshops, cursussen of opleidingen te leveren die in enige mate afwijken van het in de overeenkomst omschreven onderwerp, indien de actualiteiten hiertoe aanleiding geven en voor zover op vakinhoudelijk gebied sprake is van een gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 11. Voorschotbetaling

A. Ruimte in Advies is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Ruimte in Advies is in dier voege in ieder geval gerechtigd om bij grotere opdrachten c.q. leveringen, voorschotbetalingen te verlangen.
B. Indien de verlangde voorschotbetaling niet, dan wel niet volledig, wordt voldaan, heeft Ruimte in Advies het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan Ruimte in Advies alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en verleende diensten en gemaakte kosten.

Artikel 12. Betaling

A. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling als bedoeld in artikel 11.
B. B. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Verrekeningen door de wederpartij worden expliciet uitgesloten.

Artikel 13. Wanprestatie van de tegenpartij

A. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens zaken/goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Ruimte in Advies verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.
B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handel)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is, gerekend vanaf de vervaldatum der factuur (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
C. In de onder A bedoelde gevallen heeft Ruimte in Advies eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Ruimte in Advies, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Ruimte in Advies dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de wederpartij, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim blijft met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij, waarbij het navolgende geldt:

• Indien de wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de wederpartij aan Ruimte in Advies een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van de bruto factuurwaarde, waarbij een minimum van EUR 175,-geldt, zulks vermeerderd met EURO 25,00 aan administratiekosten. Indien Ruimte in Advies aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
• Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de tarieven van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten’ van toepassing en maakt Ruimte in Advies aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het verschuldigde bedrag niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag nadat de wederpartij de aanmaning heeft ontvangen.

Artikel 14. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) en onuitvoerbaarheid van werk

A. Ruimte in Advies is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan haar verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Ruimte in Advies zijn toe te rekenen, daaronder wordt mede begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Ruimte in Advies, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Ruimte in Advies-, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Ruimte in Advies afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand, terroristische aanslagen en andere calamiteiten, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
B. Zodra een onder A genoemde omstandigheid zich voordoet zal Ruimte in Advies daarvan mededeling doen aan de wederpartij.
C. Indien nakoming door Ruimte in Advies tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te  schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich  iets meer voordoet. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ruimte in Advies niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
D. Tijdens de uitvoering van een opdracht kan tevens blijken dat deze opdracht onuitvoerbaar is ten gevolge van aan Ruimte in Advies onbekende omstandigheden. In dit geval, maar ook bij overmacht, heeft Ruimte in Advies het recht te vorderen dat de opdracht wordt gewijzigd, waardoor uitvoering weer mogelijk wordt.
E. Ruimte in Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
F. Indien Ruimte in Advies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
G. In geval dat sprake is van overmacht aan de zijde van Ruimte in Advies ontstaat er geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw (redelijkheid en billijkheid), is Ruimte in Advies niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de wederpartij.
B. De aansprakelijkheid van Ruimte in Advies strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag dat voor de betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder een door Ruimte in Advies afgesloten verzekering. Aansprakelijkheid voor schade door een gebeurtenis waarop geen verzekering van toepassing is, is beperkt tot éénmaal het bedrag van de betreffende factuur met een maximum van EUR 1.000.000,-.
C. Ruimte in Advies heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken.
D. Wederpartij vergoedt alle kosten die Ruimte in Advies moet maken, resp. schaden die zij zal lijden, daaronder begrepen die kosten en schaden die ontstaan doordat aan Ruimte in Advies van overheidswege boetes en/of dwangsommen worden opgelegd en/of wegens het noodzakelijkerwijs nemen van (aanvullende) maatregelen vanwege onjuiste, onvolledige, of niet tijdige verstrekking van relevante gegevens omtrent alle aanspraken en vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst met wederpartij, resp. wegens het niet (tijdig) of niet volledig uitvoeren van deze overeenkomt.
E. Ruimte in Advies verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de wederpartij beoogde doel.
F. Ruimte in Advies is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in aanbiedingen, zoals in artikel 3 bedoeld.
G. Ruimte in Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat Ruimte in Advies is uitgegaan van door de wederpartij of een (door de wederpartij aangewezen) derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor wederpartij redelijkerwijze kenbaar behoorde te zijn.
H. Ruimte in Advies is niet aansprakelijk voor de schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hem ingeschakelde derden. De wederpartij vrijwaart Ruimte in Advies voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Inschakeling derden

A. Ruimte in Advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij, door haar ingeschakelde derden te laten verrichten. Indien aan een dergelijke inschakeling kosten zijn verbonden zal Ruimte in Advies voorafgaand aan de inschakeling van een derde daarover in overleg treden met de wederpartij.
B. De wederpartij is gebonden aan de voorwaarden die Ruimte in Advies, in eigen naam dan wel namens de opdrachtgever, met door haar ingeschakelde derden overeenkomt. Ruimte in Advies is niet aansprakelijk voor de schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hem ingeschakelde derden.

Artikel 17. Klachten

A. Een wederpartij die niet tevreden is over de door Ruimte in Advies verrichte werkzaamheden of verleende diensten kan gedurende 30 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of 30 dagen na levering van de betreffende dienst schriftelijk bij Ruimte in Advies een klacht indienen, voor zover de klacht duidelijk aantoonbare wezenlijke gebreken of tekorten betreft. Geringe in de branche toelaatbaar geachte en niet te vermijden fouten kunnen geen grond voor reclames opleveren.
B. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Ruimte in Advies alsdan zorgdragen, te harer keuze, voor passende vervanging van de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
C. Bezwaren oftewel klachten ten aanzien van de facturatie kunnen tot drie werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Ruimte in Advies worden medegedeeld. Bij het ontbreken van een dergelijke mededeling wordt de factuur alsmede de daarin opgenomen vergoeding geacht te zijn aanvaard. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten te betalingsverplichting niet op en geven de opdrachtgever nimmer het recht op compensatie of het recht op schuldvergelijking.
D. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn algehele verplichting tot betaling en afname onverminderd bestaan. Hierbij verwijzen wij naar klachtenregeling op onze website: http:/ruimteinadvies.nl/klachtenregeling/

Artikel 18. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 19. Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 20. Modellen en voorbeelden

Als Ruimte in Advies een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren werk c.q. resultaten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 21. Beëindiging van de overeenkomst

A. De vorderingen van Ruimte in Advies op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Ruimte in Advies omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond
geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• Indien Ruimte in Advies de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Ruimte in Advies bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Ruimte in Advies schadevergoeding te vorderen.

B. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Ruimte in Advies zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ruimte in Advies- bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 22. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

Alle door of vanwege Ruimte in Advies verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties e.d. blijven eigendom van de rechthebbende. Niets in de rechtsverhouding tussen Ruimte in Advies en wederpartij strekt tot enige overdracht van een industrieel eigendomsrecht. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te allen tijde te worden geëerbiedigd.

Artikel 23. Retentierecht

Ruimte in Advies is gerechtigd om zaken die zij van en voor de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Ruimte in Advies besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van de wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 24. Wijzigen van de voorwaarden

Ruimte in Advies is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Ruimte in Advies zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 25. Herroepen opdracht

Wanneer een wederpartij een versterkte opdracht herroept, dient de wederpartij het gehele honorarium dat Ruimte in Advies zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 26. Toepasselijk recht en Geschilbeslechting

A. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
B. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
C. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Maastricht, tenzij de wederpartij binnen vijf weken, nadat Ruimte in Advies zich jegens de wederpartij op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Maak een afspraak