Planschade

De gemeente is van plan om vlakbij een woonwijk een weg aan te leggen of naast een bedrijventerrein nieuwe hoogbouw toe te staan. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Als gevolg hiervan is uw huis of stuk grond een stuk minder waard geworden. Dit noemen we planschade. U kunt een schadevergoeding aanvragen bij uw gemeente en Ruimte in Advies staat u daar graag in bij.

Planschade

Een nieuw bestemmingsplan kan planologische (on)mogelijkheden bieden, die er onder het oude bestemmingsplan niet waren. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat er een drukke weg langs uw achtertuin kan worden gebouwd, waardoor uw huis minder waard wordt. Of dat er een flat gebouwd mag worden, waardoor het voorheen vrije uitzicht van uw bedrijf wordt belemmerd. In al deze gevallen kan u recht hebben op planschade.

Let op! Ook wanneer een bestemmingsplan u, nu of in de toekomst, belemmert in uw bedrijfsvoering kan schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan omzetderving.

Nadeelcompensatie

Naast planschade bestaat er ook nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie ontstaat wanneer de overheid handelt in uw nadeel. Zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) afsluiten van een weg in verband met (onderhouds)werkzaamheden. Als gevolg hiervan moet u onredelijk ver omrijden om thuis te komen of kunnen klanten uw bedrijf niet vinden.

Ruimte in Advies kan u helpen met het indienen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade of nadeelcompensatie. Wij ondersteunen u om een goede motivatie van uw verzoek aan te leveren. In eerste instantie zullen wij een juridische planschade check uitvoeren, daarin zullen wij de oude en nieuwe planologische situatie analyseren en met elkaar vergelijken. Daarnaast volgt een gedegen risicoanalyse en eventueel kan een second opinion schaderapport worden opgesteld, in samenwerking met een van onze partners.  In het geval dat de gemeente het verzoek afwijst, kunnen wij u ook bijstaan in de begeleiding en uitvoering van een eventuele bezwaar– en/of beroepsprocedure tegen het afwijzende besluit.

Gaan we samen aan de slag?